Politika zasebnosti

Družba Logitus spoštuje zasebnost uporabnikov. Vsi osebni podatki uporabnikov pridobljeni preko spletnega ali prijavnega obrazca, naročilnice ali pogodbe so last družbe Logitus d.o.o..

Informacije o upravljavcu
Upravljavec osebnih podatkov je, v kolikor ni v posameznem pogodbenem razmerju opredeljeno drugače, družba LOGITUS informacijski sistemi d.o.o., Cesta v Gorice 1, 1000 Ljubljana (matična številka: 2275252000).

Pooblaščena oseba upravljavca za varstvo podatkov je dr. Klemen Pohar, LL.M. Posameznik lahko vprašanja, vezana na obdelavo in varovanje osebnih podatkov, posreduje pooblaščeni osebi za varstvo podatkov na elektronski- naslov dpo@narus.si ali na tel. št. 031/352-669.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov in roki hrambe
Logitus d.o.o. osebne podatke pridobiva na podlagi predhodne osebne privolitve uporabnika ali na podlagi sklenjene pogodbe z uporabnikom oziroma dejstva, da je z uporabnikom (na podlagi pobude uporabnika) v fazi sklenitve pogodbe.

Kot osebna privolitev se šteje oddaja spletnega ali prijavnega obrazca (npr. potrditveno elektronsko sporočilo za prijavo na novice in dogodke ipd.), pri čemer se osebni podatki hranijo do preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma do prenehanja uporabe e-storitev Logitus.

V primeru obdelave osebnih podatkov na podlagi vzpostavljenega pogodbenega razmerja (vključno s spletnim obrazcem, kot je naročilnica) se osebni podatki hranijo in obdelujejo ves čas trajanja pogodbenega razmerja oziroma do prenehanja uporabe e-storitev Logitus, katerih del je tudi eHramba Logitus, oziroma modul elektronske trgovine (do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti ter zastaranja vseh terjatev).

Namen obdelave
Osebne podatke posameznikov Logitus d.o.o. potrebuje in obdeluje za namene neposrednega komuniciranja z uporabniki, izpolnjevanja svojih pogodbenih obveznosti do uporabnikov in e-storitev ter elektronske hrambe oziroma modula elektronske trgovine (tj. redno obveščanje o izvedenih ukrepih, tehničnih in drugih posodobitvah, tehnična podpora itd.).

V kolikor je posameznik za to podal izrecno soglasje, se osebni podatki obdelujejo tudi za namene neposrednega trženja (tj. obveščanja o novostih in drugih storitvah ali izdelkih družbe Logitus d.o.o. ali njegovih partnerjev, v kolikor so le-ti neposredno povezani z e-storitvami Logitus in so ali bodo na voljo).

Vrste osebnih podatkov
Logitus d.o.o. obdeluje vse osebne podatke, ki jih posameznik posreduje in sicer: osebno ime, telefonska številka, elektronski naslov, odtis digitalnega potrdila, naziv delovnega mesta.

Logitus lahko zaprosi končnega naročnika tudi za posredovanje stalnega IP naslova, v kolikor je podatek potreben za omejevanje omrežnega prometa uporabe e-storitev Logitus.

Iznos v tretje države
Logitus d.o.o. ne iznaša osebnih podatkov posameznikov v tretje države.

Pravice posameznikov
Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da mu upravljavec glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj:
 - potrdi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
 - omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje),
 - omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
 - omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
 - omogoči pravico do omejitve obdelave,
 - omogoči pravico do ugovora obdelavi,
 - omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu.

Posameznik lahko dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekliče, pri čemer to ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik lahko svoje pravice uresničuje s pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov: dpo@logitus.comdpo@narus.si (v primeru zahtev za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov ) ali poštni naslov Logitus d.o.o., Cesta v Gorice 1, 1000 Ljubljana.

Logitus d.o.o. oziroma njegova pooblaščena oseba za varstvo podatkov se zavezuje posredovati informacije oziroma odgovoriti na zahtevo posameznika v najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa v zakonsko določenih rokih.

Zoper ravnanja družbe Logitus d.o.o. je posamezniku zagotovljena pravica do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, tj. Informacijski pooblaščenec, skladno z veljavno zakonodajo.

Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov
Logitus d.o.o. ne sprejema odločitev, ki bi temeljile le na avtomatizirani obdelavi posameznikovih osebnih podatkov in ne izvaja profiliranja posameznikov.

Analiza in obvladovanje tveganj
Logitus d.o.o. opravlja storitve eHrambe na podlagi Notranjih pravil, kateri sestavni del je tudi analiza z ukrepi za obvladovanje tveganj, skladnimi z Enotnimi tehnološkimi zahtevami (ETZ). V okviru le-teh izvaja stroge varnostne ukrepe in redne letne revizije presoje ustreznosti ocene tveganj ter doslednosti izvajanja ukrepov za zmanjševanje tveganj.

V primeru, da bi poslovanje s posameznikom predstavljalo tveganje za Logitus d.o.o., ki je višje od zaznanega v oceni tveganj, si Logitus d.o.o. pridržuje pravico sprejeti dodatne ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganj, ki med drugim lahko vključujejo tudi omejitev dostopa do storitev in produktov Logitus d.o.o.

Pogodbeni partnerji in obdelovalci
Logitus d.o.o. določene storitve zagotavlja oziroma izvaja v sodelovanju s pogodbenimi partnerji, ki skladno z lastnimi pogoji zagotavljajo zadostna jamstva v smislu strokovnega znanja, zanesljivosti in virov izvajanja tehničnih in organizacijskih ukrepov za varnost obdelave osebnih podatkov. V razmerju do pogodbenih partnerjev odgovornost za izvajanje storitev, ki so sestavni del Logitusovih storitev ali v obsegu dogovorjenih obdelav, prevzema Logitus d.o.o.. Pogodbeni partner sicer samostojno in v celoti odgovarja za lastne aktivnosti.

Za delovanje spletne strani je sklenjena poslovna pogodba in pogodba o obdelavi osebnih podatkov s podjetjem AV-Studio d.o.o., ki zagotavlja tehnološko rešitev za upravljanje in pošiljanje novic.

Dodatne obveznosti Logitusa v zvezi s pogodbami o obdelavi osebnih podatkov

Za pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov, sklenjene med Logitusom, kot pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov, in njegovimi naročniki, kot upravljavci osebnih podatkov, veljajo poleg obveznosti Logitusa, ki so določene v teh pogodbah, tudi sledeče obveznosti, ki jih v zvezi z vsako tako pogodbo prevzema Logitus:

-         osebne podatke obdeluje samo po dokumentiranih navodilih upravljavca (kot na primer pogodba, naročilo, dodatna navodila), vključno glede prenosov osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, razen če to od njega zahteva pravo Unije ali pravo Republike Slovenije; v slednjem primeru Logitus o tej pravni zahtevi pred obdelavo podatkov obvesti upravljavca, razen če zadevno pravo prepoveduje takšno obvestilo na podlagi pomembnih razlogov v javnem interesu;

-         zagotovi, da so osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavezane k zaupnosti ali jih k zaupnosti zavezuje ustrezen zakon;

-         sprejme vse tehnične in organizacijske ukrepe, potrebne za zagotovitev ustrezne ravni varnosti obdelave osebnih podatkov v skladu s členom 32 Splošne uredbe o varstvu podatkov, in se tudi sicer preverjajo v postopku obnove certifikacije s strani neodvisnega revizorja pod vodstvom Arhiva RS, v katerem se preverja ustreznost dejanskega stanja storitve eHramba Logitus;

-         spoštuje pogoje iz drugega in četrtega odstavka 28. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov za zaposlitev drugega (novega) obdelovalca;

-         Logitus ne zaposli drugega obdelovalca brez predhodnega posebnega ali splošnega pisnega dovoljenja upravljavca. V primeru splošnega pisnega dovoljenja Logitus upravljavca obvesti o vseh nameravanih spremembah glede zaposlitve dodatnih obdelovalcev ali njihove zamenjave, s čimer se upravljavcu omogoči, da nasprotuje tem spremembam;

-         Kadar Logitus zadolži drugega obdelovalca za izvajanje specifičnih dejavnosti obdelave v imenu upravljavca, za tega drugega obdelovalca na podlagi pogodbe ali drugega pravnega akta v skladu s pravom Unije ali pravom države članice veljajo enake obveznosti varstva podatkov, kot so določene v pogodbi ali drugem pravnem aktu med upravljavcem in Logitusom iz tretjega odstavka 28. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, zlasti za zagotovitev zadostnih jamstev za izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov na tak način, da bo obdelava izpolnjevala zahteve iz Splošne uredbe o varstvu podatkov. Kadar ta drugi obdelovalec ne izpolni obveznosti varstva podatkov, Logitus še naprej v celoti odgovarja upravljavcu za izpolnjevanje obveznosti drugega obdelovalca;

-         ob upoštevanju narave obdelav odplačno pomaga upravljavcu z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kolikor je to mogoče, pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, da odgovori na zahteve za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, iz poglavja III Splošne uredbe o varstvu podatkov;

-         upravljavcu odplačno pomaga pri izpolnjevanju obveznosti iz člena 32 (varnost obdelave), člena 33 (uradno obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov), člena 34 (sporočilo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, o kršitvi varstva osebnih podatkov), člena 35 (ocena učinka v zvezi z varstvom podatkov) in člena 36 (predhodno posvetovanje z nadzornim organom) Splošne uredbe o varstvu podatkov ob upoštevanju narave obdelave in informacij, ki so dostopne Logitusu;

-         v skladu z odločitvijo upravljavca izbriše ali vrne, skladno s predpisanim postopkom v potrjenih notranjih pravilih Logitusa, vse dokumente in osebne podatke upravljavcu po zaključku storitev v zvezi z obdelavo ter avtomatizirano uniči obstoječe kopije, razen če pravo Unije ali pravo Republike Slovenije predpisuje shranjevanje osebnih podatkov;

-        da upravljavcu na voljo vse informacije, potrebne za dokazovanje izpolnjevanja obveznosti iz 28. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, ter upravljavcu ali drugemu revizorju, ki ga pooblasti upravljavec, omogoči izvajanje revizij, tudi pregledov, in pri njih sodeluje. Logitus nemudoma obvesti upravljavca, če po njegovem mnenju navodilo krši Splošno uredbo o varstvu podatkov ali druge določbe Unije ali predpisov držav članic o varstvu podatkov.

Piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, v katere se zapišejo podatki o obisku spletne strani. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in bolj preprosta. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove nastavitve (preference) in izkušnje. S tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je tudi bolj učinkovito in prijetno.

Razlogov za uporabo piškotkov je več. Prvi je zagotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (izbira jezika, število prikazanih rezultatov, velikost pisave, itd.). Obenem piškotki pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (registracija, vsebina spletnih nakupov oziroma nakupovalne košarice, prijava na e-novice, ogled videa, itd.) ali zbiranju podatkov o navadah spletnih uporabnikov (število obiskov, uporabnikom zanimiva vsebina, itd.), s katerimi si pomagamo izboljšati vašo uporabniško izkušnjo in lahko tudi ocenimo učinkovitost zasnove spletne strani.

Kako lahko upravljate ali brišete piškotke?
Nastavitve o uporabi piškotkov lahko kadarkoli samostojno spremenite tudi v brskalniku svojega računalnika ali mobilne naprave.
Večina modernih brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete ali zavrnete le določene vrste piškotkov ali pa si nastavite opozorilo, da stran želi shraniti piškotek na vašo napravo. Izbrišete lahko tudi piškotke, ki jih je brskalnik že shranil na vaši napravi.
Opozarjamo vas, da v primeru izklopa piškotkov vse funkcionalnosti spletnih strani morda ne bodo delovale enako učinkovito, se bo opozorilo o uporabi piškotkov prikazalo ob vsakem obisku in bo to dolgoročno vplivalo na vašo slabšo uporabniško izkušnjo.
Postopek spremembe nastavitev piškotkov se v vsakem brskalniku razlikuje. Informacijo o tem lahko poiščete s pomočjo funkcije »Pomoč«, obiščete http://www.aboutcookies.org, ki nazorno razloži postopek v vseh modernih brskalnikih. Lahko pa nas kontaktirate preko kontaktnega elektronskega naslova.

Piškotki, ki jih uporabljajo spletne strani družbe Logitus

Nujno potrebni piškotki
Piškotki, ki nam pomagajo ustrezno prikazati vsebine, omogočajo delovanje obrazcev, košarice in drugih bistvenih elementov spletne strani.
Tovrstni piškotki so aktivni le v času trajanja seje.
Primer uporabljenih piškotkov: ASP.NET_SessionId.

Google
Google uprablja piškotke za shranjevanje priljubljenih uporabniških nastavitev, izbire jezikovne verzije, št. prikazanih zadetkov in vrednosti, prikaz informacij na Google zemljevidih ter mnogih drugih funkcionalnosti in storitev tega spletnega giganta.
Več >>

Google Analytics
Google Analytics je storitev spletnega analiziranja. Nudi nam informacije o obnašanju uporabnikov na naši spletni strani in nam s tem pomaga ustvariti boljšo uporabniško izkušnjo, prikazati relevantno vsebino itn. Pri razbiranju teh podatkov vas ne moremo osebno prepoznati.
Življenjska doba teh piškotkov znaša do 2 let.
Primer uporabljenih piškotkov: _ga, __utma, __utmb,__utmc, __utmz in __utmv.
Več >>

Končne določbe

Ta politika zasebnosti je namenjena posameznikom, ki uporabljajo storitve Logitus d.o.o. V primeru vzpostavljenega pravnega razmerja je ta politika zasebnosti sestavni del pogodbenega razmerja.

V kolikor si posamezne pogodbene določbe in pogoji te politike nasprotujejo, se uporabljajo pogodbena določila. Politika zasebnosti se nanaša tako na spletno stran https://www.logitus.com in njene podstrani, kot tudi na portal Service Desk Logitus (https://servicedesk.logitus.com) ter vse e-storitve Logitus.

Logitus uporablja napredno požarno zaščito (IPS), s katero ne posega v varne seje (SSL, HTTPS).

Ta politika zasebnosti (ver. 2.2) prične veljati z dnem 15.4.2021.

Logitus d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev te politike zasebnosti.

Politika zasebnosti je na spletni strani https://www.logitus.com javno dostopna.

Logitus d.o.o.

Brezpapirno poslovanje - smerokaz