Že poslujete brezpapirno? Skupaj z nami vam bo uspelo!

Vzorčna notranja pravila

Ob sklenitvi najema Logitus-ovih vzorčnih notranjih pravil naročnik le-ta prevzame kot lastna notranja pravila skladno s predvidenim postopkom za prevzem. Ta način uporabe je predviden za skupine naročnikov, ki poslujejo na podoben način oziroma na enak način izvajajo zajem in pretvorbo gradiv oziroma dokumentov v papirni ali elektronski obliki.

Logitus je pripravil več vrst vzorčnih notranjih pravil, ki so jih potrdile istovrstne ustanove. Slednje nastopajo tudi v vlogi prijaviteljev pri Arhivu RS.

S potrditvijo primernosti vzorčnih notranjih pravil Logitus naročniku kot prevzemniku vzorčnih notranjih pravil ni potrebno pripravljati in potrjevati lastnih notranjih pravil. Zakonodajne zahteve za brezpapirno poslovanje, zajem in dolgoročno elektronsko hrambo bodo namreč v celoti izpolnjene že s spoštovanjem določil vzorčnih notranjih pravil Logitus.

Potrjena vzorčna notranja pravila za medicino, zdravstvo in dobro počutje so pripravljene za vse vrste ustanov s tega področja, ki uporabljajo rešitve ponudnika SRC Infonet.

Potrjena vzorčna notranja pravila za vzgojo in izobraževanje so pripravljene za vse vrste vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki uporabljajo rešitve ponudnikov eŠola ali eGlasbenaŠola.

Vzorčna notranja pravila lahko prevzamejo samo naročniki e-hrambe družbe Logitus proti mesečnemu plačilu uporabnine. S plačilom se pridobi:

  • uporabo in možnost prevzema pripravljenih vzorčnih notranjih pravil kot svojih lastnih,
  • dopolnjevanje vzorčnih notranjih pravil (vsebinske ter zakonodajne dopolnitve in spremembe),
  • predloge klasifikacijskih načrtov (praviloma razširitve enotnih klasifikacijskih načrtov),
  • dostop do spletnih gradiv na portalu za pomoč uporabnikom (spletno dostopna gradiva, priporočila o uvajanju, novostih, zakonodajnih zahtevah, itd..),
  • letni pregled uporabe ter pripravo vodstvenih pregledov (zagotavljanje skladnosti z zahtevami Arhiva RS).

Vzorčna notranja pravila se uporabljajo za z eHrambo Logitus neločljivo povezane jedrne informacijske sisteme, saj je le tako lahko zagotovljeno primerno in centralizirano upravljanje kot tudi verzioniranje vseh vloženih gradiv v izvorni elektronski obliki.


Vzorčna notranja pravila so avtorsko delo. Vzorčna notranja pravila se lahko prevzamejo samo v celoti.

Cena za uporabo se oblikuje glede na velikost naročnika in predvidenega letnega obsega del (povezanih z uvajanjem in uporabo vzorčnih notranjih pravil Logitus).

Želim več informacij