Že poslujete brezpapirno? Skupaj z nami vam bo uspelo!

Vzorčna notranja pravila

Ob sklenitvi najema Logitus-ovih vzorčnih notranjih pravil naročnik le-ta prevzame kot lastna notranja pravila skladno s predvidenim postopkom za prevzem. Ta način uporabe je predviden za skupine naročnikov, ki poslujejo na podoben način oziroma na enak način izvajajo zajem in pretvorbo gradiv oziroma dokumentov v papirni ali elektronski obliki.

Logitus je pripravil dvoje vzorčnih notranjih pravil in na osnovi presoje prejel potrditev Arhiva Republike Slovenije (za zdravstvo - odločba št. 3820-10/2012/26 in šolstvo - odločba št. 3820-7/2013/10).

S potrditvijo primernosti vzorčnih notranjih pravil Logitus naročniku kot prevzemniku vzorčnih notranjih pravil ni potrebno pripravljati in potrjevati lastnih notranjih pravil. Zakonodajne zahteve za brezpapirno poslovanje, zajem in dolgoročno elektronsko hrambo bodo namreč v celoti izpolnjene že s spoštovanjem določil vzorčnih notranjih pravil Logitus.

Potrjena vzorčna notranja pravila za zdravstvo za večje izvajalce zdravstvene dejavnosti in klinične centre na področju zdravstva niso primerna, saj te organizacije izvajajo aktivnosti na drugačen način kot mikro, male ali srednje velike zdravstvene organizacije. Za slednje pa so vzorčna notranja pravila pripravljena tako, da jih lahko sprejmejo brez dopolnitev.

Potrjena vzorčna notranja pravila za šolstvo so izdelana za naslednje vzgojno izobraževalne organizacije: osnovne šole, srednje šole in gimnazije, vrtce, glasbene šole, dijaške domove in druge vzgojno izobrževalne organizacije, ki uporabljajo rešitve ponudnika eŠola.

Vzorčna notranja pravila lahko prevzamejo samo naročniki e-hrambe družbe Logitus proti mesečnemu plačilu uporabnine. S plačilom se pridobi:

  • uporabo in možnost prevzema pripravljenih vzorčnih notranjih pravil kot svojih lastnih,
  • dopolnjevanje vzorčnih notranjih pravil (vsebinske ter zakonodajne dopolnitve in spremembe),
  • predloge klasifikacijskih načrtov (praviloma razširitve enotnih klasifikacijskih načrtov),
  • dostop do spletnih gradiv na portalu Xooltime (spletno dostopna gradiva, priporočila o uvajanju, novostih, zakonodajnih zahtevah, itd..),
  • letni pregled uporabe ter pripravo vodstvenih pregledov (zagotavljanje skladnosti z zahtevami Arhiva RS).

Smiselno je, da se vzorčna notranja pravila uporabljajo skupaj s standardiziranim dokumentnim (DMS) modulom za naročnikov jedrni informacijski sistem, saj je le tako lahko zagotovljeno primerno in centralizirano upravljanje kot tudi verzioniranje vseh vloženih gradiv v izvorni elektronski obliki. Licenciranje tega modula zagotovi ponudnik jedrnega informacijskega sistema.

Vzorčna notranja pravila so avtorsko delo. Vzorčna notranja pravila se lahko prevzamejo samo v celoti kot so zapisana.

Cena za uporabo se oblikuje glede na velikost naročnika in predvidenega letnega obsega del (povezanih z uvajanjem in uporabo vzorčnih notranjih pravil Logitus).

Želim več informacij